Bon energetyczny

18.07.2024

BON ENERGETYCZNY

W dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa ta została opublikowana  w Dzienniku Ustaw pod poz. 859, a 13 czerwca 2024 r. większość jej przepisów weszła w życie.Kryterium dochodowe uprawniające do bonu energetycznegoBon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Chodzi tu o wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tzw. dochód netto, np. w przypadku dochodów z pracy opodatkowanych wg skali podatkowej PIT, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek, składki oraz po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.UWAGAPieniądze z bonu energetycznego będą przysługiwać także osobom, które przekraczają kryterium dochodowe. Stosowana w tym przypadku będzie tzw. zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.Wysokość bonu energetycznegoUstawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw:dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł. Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła) i wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB, wsparcie zostało zwiększone o 100%. I tak w  tym przypadku obowiązują podwyższone stawki bonu energetycznego:dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200zł. Wnioski o wypłatę bonuWnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć osobiście w naszym Ośrodku, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Ośrodka albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.Wnioski złożone po 30 września pozostawia się bez rozpoznania.Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy będzie miał 60 dni. Wnioski będą podlegać weryfikacji.Forma rozstrzygnięciaPrzyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do organu o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.Wydania decyzji administracyjnej wymaga:odmowa przyznania bonu energetycznego;korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego;rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, pracownik organu, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu bonu energetycznego.Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.Wypłata bonu energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymają dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat bonu energetycznego za pośrednictwem wojewodów.Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego

Czytaj więcej...

Godziny pracy

17.07.2024

Zmiana godzin urzędowania

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z dnia 15 lipca 2024 roku, na okoliczność upałów i zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) oraz §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz.U. z 2003 Nr.169, poz. 1650 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia godziny urzędowania: Poniedziałek: 6:30 – 14:30Wtorek: 6:00 – 17:00Środa: 6:30 – 14:30 Czwartek: 6:30 – 14:30Piątek: 6:00 – 14:00 Godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek: 7:30 – 10:30Wtorek: 6:00 – 17:00 Środa: 7:30 – 10:30 Czwartek: 7:30 – 10:30

Czytaj więcej...

Plakat - pomoc wytchnieniowa

22.03.2024

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa”,  realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie, czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna.Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień  w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Czytaj więcej...

22.03.2024

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie gminy Moszczenica do skorzystania z oferty usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczonych przez pracowników GOPS.Usługi opiekuńcze dedykowane są osobom starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, samotnym w miejscu ich zamieszkania.Usługi opiekuńcze realizowane przez nas rozwijają się dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi wielu osób. Nasze opiekunki świadczą usługi w zakresie pomocy w czynnościach dnia codziennego, takich jak: robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, pomoc w pracach porządkowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, kontakcie z lekarzami, itp.  Niezwykle ważnym elementem jest również przywracanie nadziei, optymizmu poprzez wspólnie spędzony czas, towarzyszenie w spacerach.Osoby zainteresowane usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Moszczenicy ul. Piotrkowska 13 (wejście B), 97-310 Moszczenica; tel. 44 61 69 597.

Czytaj więcej...

Refeundacja VAT

02.02.2024

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek składa odbiorca końcowy, na którego jest wystawiona faktura rozliczeniowa (nie dotyczy faktury proforma, czy faktury prognozowanej). Zwrot VAT za gaz w 2024 dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem ziemnym przewiduje ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687). Zwrot podatku VAT za gaz nie przysługuje w przypadku skorzystania z dodatku węglowego, czy z innych źródeł ciepła. Wnioski można składać nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych: - drogą elektroniczną za pomocą platformy e PUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, - drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica: Poniedziałek: 7:30-10:30 Wtorek: 7:30-17:00 Środa: 12:30-15:30 Czwartek: 7:30-10:30 We wnioskach należy wskazywać numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana wypłata przyznanego dodatku, jak również konieczne jest wskazanie adresu skrzynki mailowej celem przekazania informacji o przyznaniu dodatku. Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć: fakturę rozliczeniową dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy końcowego przez to przedsiębiorstwo energetyczne, dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.  umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię. Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu. Komu będzie przysługiwał: Dodatek przewidziany jest dla osób o najniższych dochodach. Progi dochodowe będą analogiczne jak w przypadku dodatku osłonowego, czyli: 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 30.09.2024 roku organ będzie brał pod uwagę przeciętny miesięczny dochód członków gospodarstwa domowego osiągnięty w roku bazowym 2022. Warunek konieczny: Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w roku 2024 jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 21 grudnia 2022 roku, albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. Kwota dodatku: Dodatek będzie wypłacany jako równowartość VAT-u na podstawie faktury rozliczeniowej za gaz ziemny. UWAGA!!! Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2024 roku. Bez względu na formę złożenia wniosku (elektronicznie, papierowo), należy do niego dołączyć Klauzulę informacyjną administratora danych osobowych.  Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/ Klauzula informacyjna administratora danych osobowych dołączona do niniejszego ogłoszenia.

Czytaj więcej...

Dodatek osłonowy

02.02.2024

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Terminy składania wniosków: Wnioski można składać od 5 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.: drogą tradycyjną, tj. papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 13 Godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek: 7:30-10:30 Wtorek: 7:30-17:00 Środa: 12:30-15:30 Czwartek: 7:30-10:30 drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP - wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego (dołącz klauzulę informacyjną RODO).Wnioski złożone po terminie 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wypłata dodatku osłonowego nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. Dodatek osłonowy w roku 2024 po waloryzacji świadczenia (14,4%) stanowi kwotę: 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób, Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy. W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, ogrzewacz powietrza, koza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554 z póź. zm.) dodatek osłonowy wynosi rocznie:286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Spowoduje to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego. Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej. Wniosek:Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w drodze Rozporządzenia określił Minister Klimatu i Środowiska (Dz. U z 2024 r., poz. 59):https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy Wniosek w wersji edytowalnej i pdf oraz klauzula informacyjna administratora danych w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Czytaj więcej...

Aktualności

12.12.2023

GOPS szuka logopedy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy szuka specjalisty do świadczenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (zajęcia logopedyczne) z osobą dorosłą z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

Czytaj więcej...
Opieka wytchnieniowa

09.11.2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Edycja 2024

Opieka wytchnieniowa - wsparcie kierowane do członków rodzin lub opiekunów dzieci/osób dorosłych z niepełnosprawnościami. W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zamieszczono stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków. Link do strony ze szczegółowymi informacjami: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Czytaj więcej...
Logo Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

26.10.2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy informuje, że następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ). Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca. Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR. W ramach Programu będą realizowane następujące operacje: Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących. Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji. Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne. Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu. Poniżej umieszczamy bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Czytaj więcej...

26.09.2023

GOPS szuka socjoterapeuty

GOPS szuka specjalisty do świadczenia zajęć socjoterapeutycznych dla osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w jej miejscu zamieszkania.

Czytaj więcej...

06.09.2023

GOPS szuka socjoterapeuty

GOPS szuka specjalisty do świadczenia zajęć socjoterapeutycznych dla osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w jej miejscu zamieszkania.

Czytaj więcej...
Grupa wsparcia JA-TY-MY KOBIETY

28.08.2023

Nowa Grupa Wsparcia „JA-TY-MY KOBIETY”

Grupa wsparcia ma charakter otwarty. Dedykowana jest mieszkankom Gminy Moszczenica, które z uwagi na sytuacje występujące w ich rodzinach chcą otrzymać wsparcie i zrobić coś pozytywnego dla siebie. Oferta skierowana jest do wszystkich kobiet z terenu gminy Moszczenica, które: doświadczają lub doświadczały przemocy w przeszłości, które chcą zdobyć wiedzę o mechanizmach przemocy i swoich prawach, dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich, w szczególności dzieci, uzyskać wsparcie oraz poznać inne kobiety będące w podobnych sytuacjach wychowywały się w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu, są w związkach z osobą uzależnioną, są rodzicem osoby uzależnionej, mają w swojej rodzinie/środowisku osoby uzależnione. Sesje grupowe to możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi. Spotkania pozwalają wymieniać się doświadczeniami i własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Spotkania grupowe dają też możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, zmniejsza to poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych. Podczas spotkań będziesz mogła: dowiedzieć się więcej o przemocy i problemie alkoholowym, sposobach ich zapobiegania i twoich prawach, podzielić się swoimi doświadczeniami, zostać wysłuchaną przez kobiety znajdujące się w podobnej sytuacji, wzmocnić poczucie własnej wartości, nabrać sił do zmiany swojej sytuacji. Jeżeli: doświadczasz lub doświadczałaś w przeszłości jakiejkolwiek formy przemocy, niepokoi cię sposób, w jaki jesteś traktowana, pochodzisz z rodziny z problemem alkoholowym, żyjesz w rodzinie z takim problemem, poszukujesz wsparcia i wzmocnienia, hcesz skończyć z poczuciem osamotnienia i izolacji, zapisz się do Grupy Wsparcia „JA-TY-MY KOBIETY”

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka