Projekt PoCUŚ

Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr projektu RPLD.09.02.01-10-B059/18

Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług realizacja zasady trwałości projektu pn. „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”

Powiat Piotrkowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z dniem 31.03.2022 r. zakończono realizację Projektu pn. „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”.

Projekt nr RPLD.09.02.01-10-B059/18, realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Gminą Wolbórz/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolborzu, Gminą Moszczenica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Moszczenicy, Gminą Grabica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grabicy, Gminą Sulejów/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie, Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka/Komendą Hufca Piotrków Trybunalski, Fundacją „Alter Med” Centrum Pomocy – Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Powiat Piotrkowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu.

Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – GMINA MOSZCZENICA

Z dniem 31 marca 2022 r. zakończyła się realizacja projektu “PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, nr projektu RPLD.09.02.01-10-B059/18.

W ramach zapewnienia trwałości projektu Gmina Moszczenica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie ogłasza gotowość do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na okres co najmniej 3 lat.

Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr projektu RPLD.09.02.01-10-B059/18


Celem głównym projektu jest rozwój, a ty samym zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego miejsc świadczenia usług społecznych w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców gmin Grabica, Sulejów, Wolbórz i Moszczenica, specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Sulejów, 2 świetlic środowiskowych dla mieszkańców gminy Sulejów , klubu seniora dla mieszkańców gminy Grabica (KS), mieszkań wspomaganych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego , świetlic podwórkowych oraz doradztwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Dobór usług społecznych oprze się o Indywidualną Ścieżkę Wsparcia, tak by w jak największym stopniu były dostosowane do potrzeb poszczególnych osób. Zgodnie z celami szczegółowymi RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz zapisami SzOP RPO WŁ 2014-2020, działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością, dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich otoczenia, poprzez wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz wsparcie otoczenia osób niesamodzielnych.

Wartość projektu: 6 629 393,44 zł

Dofinansowanie: 5 965 794,14 zł

PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych tworzy partnerstwo 4 samorządów gminnych, 2 organizacji pozarządowych a liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Partnerami projektu są :

1. Lider Projektu – Powiat Piotrkowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Partnerzy projektu:

Partner – Fundacja ,,Alter Med.” Centrum Pomocy - Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień; Partner – Gmina Sulejów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie;

Partner – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka/ Komenda Hufca Piotrków Trybunalski; Partner – Gmina Wolbórz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu;

Partner– Gmina Moszczenica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy;

Partner – Gmina Grabica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy;

Realizowane zadania obejmują:

Zadanie nr 1 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - Gm. Wolbórz

Zadanie nr 2 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania-Gm. Moszczenica

Zadanie nr 3 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania- Gm. Grabica

Zadanie nr 4 – Klub Seniora-Gm. Grabica.

Zadanie nr 5 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania-Gm. Sulejów

Zadanie nr 6 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne (SUO) - Gm. Sulejów

Zadanie nr 7 – Placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa (ŚŚ)-ZHP

Zadanie nr 8 - Placówki wsparcia dziennego - prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę -ZHP

Zadanie nr 9 - Mieszkania wspomagane wspierane – ALTERMED

Zadanie nr 10 - Poradnictwo merytoryczne dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – ALTERMED

Zadanie nr 11 - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - PCPR

Projekt będzie realizowany od 2019-04-01 do 2022-03-3

Od 1 kwietnia 2022 roku zadanie realizowane w ramach projektu pn. „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”, tj. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zachowuje trwałość i będzie kontynuowane w latach kolejnych.

Aktualności

Pomoc żywnościowa

12.11.2021

Informacja w sprawie pomocy żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje osoby zainteresowane pomocą w formie paczek żywnościowych, że w siedzibie tut. Ośrodka są dostępne druki niezbędne do wypełnienia celem otrzymania ww. pomocy. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w okresie grudzień 2021 – maj 2022. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej są wydawane osobom/rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji i uzyskującym dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. Szczegółowe informację oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy żywnościowej można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Kosów ul. Główna 23, 97 – 310 Moszczenica tel. 44/616 95 97 e-mail: gops@moszczenica.pl

Czytaj więcej...
Praca sezonowa z EURES

28.10.2021

Praca sezonowa w UE - EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje o aktualnie prowadzonej przez Europejską Sieć Służb Zatrudnienia - EURES, kampanii informacyjnej nt. pracy sezonowej w UE, w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA). Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości. W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła od 19 lipca 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową takie jak przykładowo: spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria on-line, publikacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Działania te będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE – praktyczne informacje skierowane do pracowników sezonowych oraz aktualne informacje na temat wydarzeń, które odbywać się będą w ramach kampanii w Polsce. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl gdzie będą publikowane różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju. Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do końca października 2021r. Osoba do kontaktu: Pani Beata Michalak - pośrednik pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. tel. 44 647-04-70 w. 136

Czytaj więcej...
baner - pomoc psyschologiczna dla osób z niepełnosprawnością

28.10.2021

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie: • porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 21:00 • poprzez email pod adresem: pomoc@psycholog-dla-ozn.pl • grup wsparcia (w formie zdalnej) • terapii indywidualnej (w formie zdalnej) Projekt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jako Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! od dwóch lat prowadzimy bezpłatny i anonimowy telefon wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych. Z powodzeniem prowadzimy również psychologiczne poradnictwo mailowe. Nasi pracownicy niosący pomoc nierzadko w trudnych i krytycznych stanach psychicznych to wykwalifikowani psychologowie z dużym doświadczeniem. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy na naszym telefonie wsparcia ponad 530 rozmów poświęcając naszym rozmówcom ponad 240 godzin. Z porad naszych psychologów drogą mailową skorzystało już kilkaset osób. Prowadzimy również działalność w zakresie psychoedukacji i promocji zdrowia psychicznego, prowadząc webinary, warsztaty, oraz publikując pomocne artykuły na naszej stronie internetowej oraz w social mediach. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w internecie pod adresem https://psycholog-dla-ozn.pl

Czytaj więcej...
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

21.10.2021

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim jako realizator projektu zachęca do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, mieszkańców powiatu piotrkowskiego, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania sprzętu rehabilitacyjnego, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dąbrowskiego 7. Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A009/2018-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu składa: • deklarację udziału w projekcie • oświadczenie uczestnika projektu • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Deklaracje uczestnictwa w projekcie przyjmowane są od 13.11.2019 r. do wyczerpania liczby dostępnego sprzętu, w sposób ciągły. W przypadku braku danego sprzętu na stanie Wypożyczalni utworzona zostaje lista rezerwowa osób chcących skorzystać z usług Wypożyczalni wg daty ich zgłoszenia. W momencie kiedy Wypożyczalnia będzie dysponować określonym sprzętem pracownik Wypożyczalni niezwłocznie skontaktuje się z pierwszą osobą z listy rezerwowej w celu wypożyczenia sprzętu. Deklaracje uczestnictwa przyjmowane są w Biurze Projektu mieszczące się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 33, mailem pocus@pcprpiotrkow.pl, w sprawie informacji o rekrutacji prosimy kontaktować się pod nr tel. do biura projektu 44- 732-32-34. O wynikach kandydat zostanie poinformowany telefonicznie i/ lub poprzez e- mail.

Czytaj więcej...
Dobry Start

30.06.2021

Dobry Start

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start". Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Czytaj więcej...
baner - Zmiana godzin przyjmowania interesantów

17.06.2021

Zmiana godzin przyjmowania interesantów

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, że godziny pracy tut. Ośrodka nie ulegają zmianie ale od 1 lipca 2021 roku zmieniają się godziny przyjmowania interesantów w następujący sposób: Poniedziałek – 07:30-10:30 Wtorek – 07:30-17:00 Środa – 12:30-15:30 Czwartek – 07:30-10:30 Wskazane powyżej godziny nie dotyczą spraw pilnych oraz interesantów umawianych na konkretną godzinę.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka