Projekt PoCUŚ

Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr projektu RPLD.09.02.01-10-B059/18


Celem głównym projektu jest rozwój, a ty samym zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego miejsc świadczenia usług społecznych w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców gmin Grabica, Sulejów, Wolbórz i Moszczenica, specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Sulejów, 2 świetlic środowiskowych dla mieszkańców gminy Sulejów , klubu seniora dla mieszkańców gminy Grabica (KS), mieszkań wspomaganych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego , świetlic podwórkowych oraz doradztwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Dobór usług społecznych oprze się o Indywidualną Ścieżkę Wsparcia, tak by w jak największym stopniu były dostosowane do potrzeb poszczególnych osób. Zgodnie z celami szczegółowymi RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz zapisami SzOP RPO WŁ 2014-2020, działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością, dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich otoczenia, poprzez wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz wsparcie otoczenia osób niesamodzielnych.

Wartość projektu: 6 629 393,44 zł

Dofinansowanie: 5 965 794,14 zł

PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych tworzy partnerstwo 4 samorządów gminnych, 2 organizacji pozarządowych a liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Partnerami projektu są :

1. Lider Projektu – Powiat Piotrkowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Partnerzy projektu:

Partner – Fundacja ,,Alter Med.” Centrum Pomocy - Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień; Partner – Gmina Sulejów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie;

Partner – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka/ Komenda Hufca Piotrków Trybunalski; Partner – Gmina Wolbórz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu;

Partner– Gmina Moszczenica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy;

Partner – Gmina Grabica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy;

Realizowane zadania obejmują:

Zadanie nr 1 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - Gm. Wolbórz

Zadanie nr 2 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania-Gm. Moszczenica

Zadanie nr 3 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania- Gm. Grabica

Zadanie nr 4 – Klub Seniora-Gm. Grabica.

Zadanie nr 5 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania-Gm. Sulejów

Zadanie nr 6 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne (SUO) - Gm. Sulejów

Zadanie nr 7 – Placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa (ŚŚ)-ZHP

Zadanie nr 8 - Placówki wsparcia dziennego - prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę -ZHP

Zadanie nr 9 - Mieszkania wspomagane wspierane – ALTERMED

Zadanie nr 10 - Poradnictwo merytoryczne dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – ALTERMED

Zadanie nr 11 - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - PCPR

Projekt będzie realizowany od 2019-04-01 do 2022-03-31

Aktualności

Informacja o zmianie organizacji pracy GOPS

27.03.2021

GOPS zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, stanem zdrowia pracowników GOPS oraz wieloma zachorowaniami na SARS-CoV2 w Gminie Moszczenica, w okresie 30 kwietnia 2021 roku nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Ośrodka. Obsługa interesantów będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Interesantów zachęcamy do konsultowania spraw z pracownikami za pośrednictwem: telefonu – 44 616 95 97, korzystania z poczty elektronicznej - adres e-mail: gops@moszczenica.pl. Jednocześnie apelujemy o zachowanie dystansu społecznego, noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk, zachowywania higieny osobistej i najbliższego otoczenia.

Czytaj więcej...
Rodzina 500+

23.02.2021

Program Rodzina 500+

W roku 2021 będzie można ubiegać się o kontynuację przyznania świadczenia wychowawczego i jego wypłatę na każde dziecko do 18 roku życia, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia.

Czytaj więcej...
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

23.02.2021

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą korzystać z licznych ulg i zniżek na terenie całego kraju. OD 1 STYCZNIA 2019 roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Czytaj więcej...
Ulotka 500+

26.01.2021

Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przy-sposobienie dziecka), opiekun prawny dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektor domu pomocy społecznej.

Czytaj więcej...
Infolinia dla seniora

28.10.2020

INFOLINIA DLA SENIORA - 22 505 11 11

SENIORZE jeśli zdecydowałeś się dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domu możesz skorzystać z  darmowej ogólnopolskiej infolinia - 22 505 11 11 i zgłosić swoje potrzeby. INFOLINIA czynna jest od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 21.00. SENIORZE jeżeli ukończyłeś 70 lat, nie masz opieki ze strony rodziny i wymagasz wsparcia, możesz skorzystać z usługi dostarczania do Twojego domu zakupów w formie artykułów żywnościowych i higieny osobistej lub wykupienia leków. Twoje zgłoszenie zostanie przekierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie. Pracownik GOPS będzie z Tobą w kontakcie, ustali kto, kiedy i w jakiej formie zrealizuje usługę wsparcia w zakresie najpilniejszych potrzeb, z zachowaniem środków ostrożności. Koszty zakupów pokrywa Senior ze środków własnych. Usługa dostarczenia zakupów do domu świadczona jest bezpłatnie.

Czytaj więcej...

14.10.2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Moszczenica

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 15 października do 31 października 2020 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Strategia Problemów Społecznych Gminy Moszczenica na lata 2021-2026. Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku: kwestionariusz ankiety internetowej Zachęcamy do udziału w badaniu.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka