Projekt PoCUŚ

Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr projektu RPLD.09.02.01-10-B059/18

Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług realizacja zasady trwałości projektu pn. „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”

Powiat Piotrkowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z dniem 31.03.2022 r. zakończono realizację Projektu pn. „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”.

Projekt nr RPLD.09.02.01-10-B059/18, realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Gminą Wolbórz/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolborzu, Gminą Moszczenica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Moszczenicy, Gminą Grabica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grabicy, Gminą Sulejów/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie, Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka/Komendą Hufca Piotrków Trybunalski, Fundacją „Alter Med” Centrum Pomocy – Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Powiat Piotrkowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu.

Zadanie: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – GMINA MOSZCZENICA

Z dniem 31 marca 2022 r. zakończyła się realizacja projektu “PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, nr projektu RPLD.09.02.01-10-B059/18.

W ramach zapewnienia trwałości projektu Gmina Moszczenica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie ogłasza gotowość do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na okres co najmniej 3 lat.

Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr projektu RPLD.09.02.01-10-B059/18


Celem głównym projektu jest rozwój, a ty samym zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego miejsc świadczenia usług społecznych w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców gmin Grabica, Sulejów, Wolbórz i Moszczenica, specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Sulejów, 2 świetlic środowiskowych dla mieszkańców gminy Sulejów , klubu seniora dla mieszkańców gminy Grabica (KS), mieszkań wspomaganych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego , świetlic podwórkowych oraz doradztwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Dobór usług społecznych oprze się o Indywidualną Ścieżkę Wsparcia, tak by w jak największym stopniu były dostosowane do potrzeb poszczególnych osób. Zgodnie z celami szczegółowymi RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz zapisami SzOP RPO WŁ 2014-2020, działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością, dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich otoczenia, poprzez wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz wsparcie otoczenia osób niesamodzielnych.

Wartość projektu: 6 629 393,44 zł

Dofinansowanie: 5 965 794,14 zł

PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych tworzy partnerstwo 4 samorządów gminnych, 2 organizacji pozarządowych a liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Partnerami projektu są :

1. Lider Projektu – Powiat Piotrkowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Partnerzy projektu:

Partner – Fundacja ,,Alter Med.” Centrum Pomocy - Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień; Partner – Gmina Sulejów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie;

Partner – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka/ Komenda Hufca Piotrków Trybunalski; Partner – Gmina Wolbórz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu;

Partner– Gmina Moszczenica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy;

Partner – Gmina Grabica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy;

Realizowane zadania obejmują:

Zadanie nr 1 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - Gm. Wolbórz

Zadanie nr 2 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania-Gm. Moszczenica

Zadanie nr 3 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania- Gm. Grabica

Zadanie nr 4 – Klub Seniora-Gm. Grabica.

Zadanie nr 5 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania-Gm. Sulejów

Zadanie nr 6 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne (SUO) - Gm. Sulejów

Zadanie nr 7 – Placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa (ŚŚ)-ZHP

Zadanie nr 8 - Placówki wsparcia dziennego - prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę -ZHP

Zadanie nr 9 - Mieszkania wspomagane wspierane – ALTERMED

Zadanie nr 10 - Poradnictwo merytoryczne dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – ALTERMED

Zadanie nr 11 - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - PCPR

Projekt będzie realizowany od 2019-04-01 do 2022-03-3

Od 1 kwietnia 2022 roku zadanie realizowane w ramach projektu pn. „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”, tj. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zachowuje trwałość i będzie kontynuowane w latach kolejnych.

Aktualności

12.12.2023

GOPS szuka logopedy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy szuka specjalisty do świadczenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (zajęcia logopedyczne) z osobą dorosłą z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

Czytaj więcej...
Opieka wytchnieniowa

09.11.2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Edycja 2024

Opieka wytchnieniowa - wsparcie kierowane do członków rodzin lub opiekunów dzieci/osób dorosłych z niepełnosprawnościami. W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zamieszczono stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków. Link do strony ze szczegółowymi informacjami: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Czytaj więcej...
Logo Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

26.10.2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy informuje, że następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ). Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca. Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR. W ramach Programu będą realizowane następujące operacje: Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących. Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji. Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne. Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu. Poniżej umieszczamy bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Czytaj więcej...

26.09.2023

GOPS szuka socjoterapeuty

GOPS szuka specjalisty do świadczenia zajęć socjoterapeutycznych dla osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w jej miejscu zamieszkania.

Czytaj więcej...

06.09.2023

GOPS szuka socjoterapeuty

GOPS szuka specjalisty do świadczenia zajęć socjoterapeutycznych dla osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi w jej miejscu zamieszkania.

Czytaj więcej...
Grupa wsparcia JA-TY-MY KOBIETY

28.08.2023

Nowa Grupa Wsparcia „JA-TY-MY KOBIETY”

Grupa wsparcia ma charakter otwarty. Dedykowana jest mieszkankom Gminy Moszczenica, które z uwagi na sytuacje występujące w ich rodzinach chcą otrzymać wsparcie i zrobić coś pozytywnego dla siebie. Oferta skierowana jest do wszystkich kobiet z terenu gminy Moszczenica, które: doświadczają lub doświadczały przemocy w przeszłości, które chcą zdobyć wiedzę o mechanizmach przemocy i swoich prawach, dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich, w szczególności dzieci, uzyskać wsparcie oraz poznać inne kobiety będące w podobnych sytuacjach wychowywały się w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu, są w związkach z osobą uzależnioną, są rodzicem osoby uzależnionej, mają w swojej rodzinie/środowisku osoby uzależnione. Sesje grupowe to możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi. Spotkania pozwalają wymieniać się doświadczeniami i własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Spotkania grupowe dają też możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, zmniejsza to poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych. Podczas spotkań będziesz mogła: dowiedzieć się więcej o przemocy i problemie alkoholowym, sposobach ich zapobiegania i twoich prawach, podzielić się swoimi doświadczeniami, zostać wysłuchaną przez kobiety znajdujące się w podobnej sytuacji, wzmocnić poczucie własnej wartości, nabrać sił do zmiany swojej sytuacji. Jeżeli: doświadczasz lub doświadczałaś w przeszłości jakiejkolwiek formy przemocy, niepokoi cię sposób, w jaki jesteś traktowana, pochodzisz z rodziny z problemem alkoholowym, żyjesz w rodzinie z takim problemem, poszukujesz wsparcia i wzmocnienia, hcesz skończyć z poczuciem osamotnienia i izolacji, zapisz się do Grupy Wsparcia „JA-TY-MY KOBIETY”

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka