Usługi opiekuńcze


Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania realizowane są ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Gmina Moszczenica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Strategicznym celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Gmina Moszczenica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie będzie realizował Program w okresie od 16.09.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami GOPS osoby zainteresowane usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu ich zamieszkania.

Telefon do kontaktu: 44 616 96 97

Aktualności

Brak elementów.

Wyszukiwarka