Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz.1228 ze zm.)

Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 
Osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna; 
Bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucje uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonywania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny osiągnięty w 2012 roku w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy dołączyć :

 • zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowanie podatkiem, dochodowym od osób fizyczny , na zasadach określonych w art.27 , 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny,
 • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w przypadku posiadania )
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawniona miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Pozostałe pliki

załącznik 1 Pobierz Rozmiar: 95,8 KB Liczba pobrań: 1

wniosek o fundusz alimentacyjny Pobierz Rozmiar: 121,2 KB Liczba pobrań: 0

inne II zaświadczenie z urzędu skarbowego Pobierz Rozmiar: 370,9 KB Liczba pobrań: 0

inne II zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów Pobierz Rozmiar: 224,6 KB Liczba pobrań: 0

załącznik 2 Pobierz Rozmiar: 385,8 KB Liczba pobrań: 1

załącznik3 Pobierz Rozmiar: 428,1 KB Liczba pobrań: 0

załącznik4 Pobierz Rozmiar: 77,8 KB Liczba pobrań: 0

załącznik5 Pobierz Rozmiar: 83,1 KB Liczba pobrań: 0

Aktualności

Brak elementów.

Wyszukiwarka